Phần mềm lập trình Hochiki – EL-IMP

– Cho phép cấu hình các thiết bị đầu vào/đầu ra
– Hỗ trợ tìm lỗi