Trung tâm báo cháy 6 loop FireNET FN-6127/220V

+ Màn hình hiển thị LCD 8 dòng 40 ký tự.
+ Có thể tùy chọn phiên bản 6 hoặc 8 loop.
+ Có thể kết nối lên đến tối đa 64 tủ với nhau