Trung tâm báo cháy FNP-1127E-R/220V FireNET Plus Hochiki

– Nguồn phụ: 24VDC/500mA (nguồn có giới hạn).
– Sử dụng phần mềm Windows cho việc lập trình.
– Có 500 zone dùng chung cho cả hệ thống FireNet.