Đế đầu báo thường Hochiki – YBN-R/3

– Cáp 2,5 mm
– Slim Profile-chỉ có 8 mm