Khung gắn tường Hochiki – YZU-A/B

– Màu trắng
– Thiết kế chắc chắn