Gói phần mềm đồ hoạ – FireNET Graphix GUS – Hochiki

– Kết nối và hiển thị lên đến 64 tủ trên cùng 1 hệ thống kết nối mạng.
– Và nhiều tiện ích khác nữa trong quá trình sử dụng