Đầu báo nhiệt cố định – 27021-5-1-060 đến 150

– Loại: Cảm biến loại điểm nhiệt độ không đổi
– Kiểu: 1 loại
– Số mô hình thử nghiệm quốc gia: Kan số 47-11