Đầu báo lửa hồng ngoại – IFD-E(EXD)

– Quang tự kiểm tra
– SIL có khả năng