Đầu báo khói quang kết hợp nhiệt địa chỉ Hochiki – ACA-V

– Nhiệt độ hoạt động: 14°F (-10°C) – 122°F (50°C)
– Nhiệt độ hoạt động theo UL: 135°F (57°C) – 150°F (65°C)
– Nhiệt độ lưu kho: -4°F (-20°C) – 140°F (60°C)