Đế đầu báo cảm biến địa chỉ tích hợp bộ cách ly – SCI-B4/B6