Đầu báo khói Ion Hochiki – SIJ-24

– Hoạt động ổn định cao, bảo vệ RF / thoáng qua.
– Dòng điện chờ thấp, 40 A ở 24 VDC.