Trung tâm báo cháy địa chỉ Hochiki L@titude – LA303H1-10

• Phiên bản 6 vòng
• Vòng lặp 400mA
• 10,25 Một bộ nguồn