Trung tâm báo cháy Hochiki Latitude – LA903H5-10

LA903H5-10 / LA903H6-10 / LA903H7-10 / LA903H8-10
– Lên đến 64 tài khoản quản lý.
– 127 địa chỉ trên mỗi loop
–  Có thể lập trình lên đến 5.000 C&E