ALO-V: Đầu báo khói quang địa chỉ Hochiki

  • Điện áp hoạt động: 24-41VDC
  • Dòng điện nghỉ: 340µA, báo cháy: 340µA (đèn tắt) hoặc 8,5mA (đèn sáng)
  • Phạm vi phát hiện mật độ khói: 1,4-4,0%/ft tùy tốc độ không khí