Card kết nối mạng – FN-DAC

– Khoảng thời gian báo cáo kiểm tra lập trình hàng ngày
– Cài đặt nhanh trong bao vây FireNET
– Báo cáo khu vực hoặc địa chỉ (điểm)

Mã: FN-DAC Danh mục: