Nguồn mở rộng PE-6SN & PE-10SN

Tối đa 24 VDC
Ba (3) đầu ra loại A