Cáp lập trình tủ báo cháy FireNet: FN-S187

– Cáp kết nối trung tâm địa chỉ với COM máy tính