Nút nhấn khẩn môi trường nguy hiểm – CCP-E-IS

– Thiết bị đầu cuối có thể kết nối lên đến 2.5 mm².
– Thiết kế vững chắc.