Đầu báo khói môi trường nguy hiểm – SLR-E-IS

– Nhiệt độ lưu trữ: -30ºC to +70ºC.
– Tiêu chuẩn bảo vệ: IP42.