Thiết bị lập trình địa chỉ Hochiki TCH-B100

– Rated Voltage: 9 VDC
– Battery: 9 VDC
– Combustion Material: N/A
– Weight: 0.34 lbs
– Lenght: 6 1/4″