Bộ chuyển đổi đầu báo cháy YBN-UA

Được thử nghiệm bởi CSIRO
Tuân thủ AS1670.1-2015