Fire Ext 5.0KG CO2 RED-FEX183

  • Có sẵn bằng nhôm và thép trọng lượng nhẹ.
  • Dễ sử dụng và không ôi nhiễm môi trường
  • Hệ thống chất lượng ISO 9001 được chứng nhận bởi QAS Australia.
    EN3
  • Áp suất thử : 250 Bar