Còi báo cháy Hochiki – HES3-24WW

– Thiết bị đầu cuối đầu vào hỗ trợ dây 12 đến 18.
– Chuyển đổi lựa chọn cho dBA cao hoặc thấp.

Mã: HEH24-WW-1 Danh mục: