Chuông đèn báo cháy – HCC24PCW/R

– Chuyển đổi lựa chọn cho dBA cao hoặc thấp.
– Chuyển đổi lựa chọn cho 2400Hz.