Chuông báo cháy – B6-24

• Có sẵn trong phiên bản 6 “hoặc 10”.
• Độ dbA cao.

Mã: B6-24 Danh mục: