Bộ thiết bị thử báo cháy – Testifire 9001-001

– Kiểm tra khói: Có.
– Kiểm tra nhiệt: Có.
– Kiểm tra Khói/ nhiệt: Có.