Đế đầu báo thường – YBN-R/6

– Chấp nhận cáp 2,5mm².
– Cấu hình thấp, chỉ 8mm