Đế đầu báo khói thường có rơ le – HSC-4R12

• Điện trở giới hạn hiện tại
• Chốt đầu ra
• Mạch chốt