Đế đầu báo cháy Hochiki có đèn – HSC-220L

– Đế 6″
– Có đèn LED
– 24 volt
– 73 mA