Đầu báo khói dùng trong môi trường nguy hiểm & đế SLR-E-IS