Bộ cung cấp điện Vesda – VPS-220 seri

– Đầu ra rơ-le để kết nối với mục đích chung.
– 110/230 VAC trường có lựa chọn.

Mã: VPS-220 seri Danh mục: