Bình chứa khí FM-200 SRI

Màu sắc                Red ( Đỏ )
Chứa                   0.5kg/L tối đa 1kg/L
Áp xuất làm việc       25 Bar @ 21ºC